Lintbebouwing

verwijst naar wegen waarlangs een aaneengesloten lint van bebouwde percelen zijn gelegen die aan de achterzijde grenzen aan open landschap.

Lintbebouwing is een vorm van bebouwing waarbij langs een weg of vaart losstaande bebouwing is verrezen, terwijl het omliggende land open is gebleven. Er kan spraken zijn van lintbebouwing langs één of langs beide zijden van een weg of vaart.Een nadeel van lintbebouwing is dat het vanaf de weg niet mogelijk is het landschap achter de lintbebouwing te beleven. Toch wordt lintbebouwing vaak als een belangrijk kenmerk van een dorp of landschap gezien, dat de moeite waard is om te behouden. Enerzijds wordt ons landschap door de vele lintdorpen als rommeliger ervaren, anderzijds lijkt het wonen in lintbebouwingen wel te voldoen aan een behoefte van mensen.

Verlinting

verwijst naar het ontstaansproces van lintbebouwing.
UITGANGSPUNT 1:

Het verduurzamen van verlinting vraagt om EEN TRANSITIE van een verspreide, lijnvormige nederzettingsstructuur met lage dichtheid naar een meer geconcentreerde nederzettingsvorm met een hogere dichtheid. Enkel zo kan openbaar vervoer optimaal functioneren, beginnen voorzieningen terug te renderen, blijft de kost van nutsvoorzieningen binnen de perken, neemt de impact op ecosystemen af, enz. Omdat de eigendomsstructuur in Vlaanderen erg complex is, vraagt een dergelijke transitie om EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK, over de sectoren heen en met EEN LANGE TIJDSHORIZON.

UITGANGSPUNT 2:

De impact van verlinting verschilt van regio tot regio, en vraagt dus om EEN BELEID OP MAAT. Eén verklaring voor deze verschillen ligt in de topografie, hydrografie en bodemsamenstelling. Hierdoor volgt lintbebouwing in de Hoge Kempen de vorm van een kamstructuur, in de Lage Kempen een kamerstructuur en in Haspengouw een netwerkstructuur. Met telkens een andere impact.


Vooraleer U de verlinting applicatie betreed & eventueel de meerkost van uw woning gaat berekenen, zouden wij volgende informatie van U willen.

Uw naam (verplicht)


Waar woont u? (verplicht)
Uw email (verplicht)


Telefoon nummerStart met het verlintings onderzoek

Vindt U dat U in lintbebouwing woont?
JaNee


Geeft uw tuin uit op open landschap?
JaNee


Woont U al langer dan vijf jaar in uw huidige woning?
JaNee