De provincie Limburg heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden. De CO2 –uitstoot  van het bestaande woningbestand vormt een groot aandeel – zo niet: hét grootste – van de totale gemeentelijke CO2 –uitstoot. Renovatie van woningen blijkt dan ook één van de grote uitdagingen.

Waarom collectief?

De provinciale pilootwerkgroep focust dan ook op ‘collectieve renovatie’ waarbij wordt ingezet op het versneld energiezuinig maken van het Limburgse woningbestand. Om sneller stappen vooruit te zetten kiezen we voor een collectieve aanpak die toch van project tot project kan verschillen. Zowel volledige wijken, woningen uit dezelfde bouwperiode, appartemenstgebouwen als sociale huisvesting krijgen de focus die ze verdienen. Ook particulieren kunnen De opgedane kennis, knowhow en ervaring zal bruikbaar zijn voor het opschalen van dit pilootproject.

BEN

We streven naar Bijna Energie Neutrale renovatie*. Omwille van de kostprijs en haalbaarheid kunnen renovaties ook gefaseerd of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Bij elke renovatie, zeker bij gefaseerde renovaties, proberen we zogenaamde lock-in-effecten te vermijden (met andere woorden vermijden dat bepaalde gedeeltelijke renovaties andere bijkomende (energie)maatregelen in de weg staan).

Samen

Samen met gemeenten en bouwheren bekijken we de gevolgen van een renovatie, en bieden we oplossingen aan voor de bewoners. We bekijken de technische keuzes (welk isolatiemateriaal, hoe dik, zelf of laten uitvoeren, enz), de financiële mogelijkheden (gefaseerde werken of alles in één keer? Kosten? Premies? Duwolimlening?), de praktische aspecten (blijven inwonen tijdens de werken of niet? Meubelstockage?) en de planning.

Partners en gemeenten

De provincie Limburg, Dubolimburg en Stebo werkten voor de gemeenten een traject uit voor dit pilootproject. De gemeente is trekker van het project. De Provincie Limburg, Dubolimburg en Stebo bieden ondersteuning. Verschillende Limburgse gemeenten nemen deel aan het project. Het is de bedoeling om ervaringen die worden opgedaan in deze gemeenten te delen met andere Limburgse gemeenten.

* Een BEN-woning heeft een E-peil dat lager is dan of gelijk aan E30 en een K-peil 40. Verder is het gebruik van een hernieuwbare energievorm (zonne-energie, biomassa, warmtepomp) verplicht. De energievraag mag ook niet hoger liggen dan 70kWh/m²/jaar.

 Wat doet Dubolimburg?

  • Opmaken van een model voor gemeentelijke startnota
  • Aanbieden van een draaiboek voor concrete aanpak uitgewerkt (algemeen / model)
  • Uitwerken van een stappenplan BEN-renovatie (algemeen)
  • Ondersteunen van de studie VITO voor 5 typologieën BEN-renovatie maatregelen en kosten