De klimaatopwarming is een feit en de gevolgen worden stilaan voelbaar! Europa stelde zich als doelstellingen 20% minder CO2 uit te stoten, 20% minder energie te verbruiken en 20% meer hernieuwbare energie te produceren tegen 2020. De provincie Limburg schakelde alvast een versnelling hoger en stelde zich als doelstelling om klimaatneutraal te zijn tegen 2020. Deze doelstelling werd onderbouwd door een wetenschappelijkestudie en is enkel realiseerbaar dankzij de hulp van de gemeentebesturen, de bedrijven, het middenveld, diverse verenigingen en alle Limburgers.

De provincie Limburg ziet een ambitieus klimaatbeleid niet alleen als een noodzakelijke bijdrage aan het oplossen van de klimaatproblematiek. Een klimaatneutrale provincie biedt ook tal van mogelijkhedenen kansen op het vlak van een betere gezondheid, biodiversiteit, omgevingskwaliteit, noord-zuidrelaties en – niet te vergeten – een sterkere economie en concurrentiepositie. Bovendienwordt Limburg minder afhankelijk van de steeds duurder wordende fossiele brandstoffen en wispelturige internationale markten. Redenen genoeg voor iedereen om mee te werken!

Ook de Limburgse gemeenten stappen mee in de ambitie van de provincie Limburg. Zij hebben immers troeven in handen om een belangrijke rol te spelen. Door zelf het goede voorbeeld te geven, door te investerenin een klimaatneutrale werking, via concrete projecten of door het sensibiliseren van de bevolking, kunnen we stappen vooruit zetten. Een gemeentelijk klimaatplan moet een antwoord formuleren op de volgende vragen:

  • Waar staan we vandaag?
  • Hoeveel broeikasgassen stoten we in totaal vandaag uit?
  • Waar willen we naartoe?

Elke gemeente is anders, elke gemeentelijke aanpak zal bijgevolg anders zijn. Op basis van deze specifieke context en de resultaten van de gemeentelijke nulmeting, zal men eigen acties en maatregelen uitwerken voor verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen kunnen in verschillende fases van het proces van de opmaak en de uitvoering van het klimaatplan betrokken worden.

Bij de opmaak van hun eigen klimaatbeleid, kunnen de gemeenten rekenen op de ondersteuning van de provincie Limburg, de Bond Beter Leefmilieu, Infrax en Dubolimburg. Elk van de partners zal vanuit zijn kennis en knowhow ondersteuning bieden bij de realisatie én de uitvoering van de gemeentelijke klimaatplannen. Zo staat Dubolimburg ondermeer in voor de opmaak van de nulmeting en trachten we aan de hand van de ‘Duurzaam bouwen-scan’ en de ‘HE-scan’ de gemeenten een idee te geven van de mogelijkheden en knelpunten wat betreft de bebouwde omgeving en hernieuwbare energie.

Dankzij deze ondersteuning kunnen alle Limburgse gemeenten ook de Europese “Covenant of Mayors” (burgemeesterconvenant) ondertekenen.In het kader van de “Covenant of Mayors” gaan steden en gemeenten in Europa het engagement aan om een klimaatbeleid te voeren dat verder gaat dan het Europese beleid. Het gaat specifiekover méér besparen – tegen 2020 – dan de vooropgestelde 20 % CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.