De gemeente Lummen wil een nieuwe bibliotheek bouwen met een private partner. Op deze manier kan het project gekoppeld worden aan de realisatie van enkele woongelegenheden. De netto oppervlakte van het publieksgedeelte zal ongeveer 980m² bedragen. Omwille van het hellend bouwterrein zal de bibliotheek gedeeltelijk ondergronds gebouwd worden. Er wordt gestreefd naar een E-peil dat lager ligt dan de wettelijke norm. Verder wordt hergebruik van hemelwater, zuinige installaties en een gedeeltelijk groendak voorzien. Speciale aandacht wordt besteed aan de materiaalkeuze,
rekening houdend met de levenscyclusanalyse ervan.